قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

ویکتور هوگو
لغزش انسان همواره تدریجی است. بدیها در وجود ما، پای حاضر آماده و نامرئی دارند. حتی کسانی از ما با ظاهر پاک و آراسته، چنین ویژگی هایی دارند.
نظرات
250