قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

فردریش نیچه
آنچه والا بودن یک فرد را ثابت می کند، کرده های او نیست چون بیخ و بن آنها روشن نیست و معانی گوناگونی دارند؛ والایی در ایمان به هدف و آرمان است.
نظرات
250