قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

فردریش نیچه
ای فایده باوران، حتی شما نیز هر فایده ای را به مثابه ارابه خواست خویش دوست می دارید. آیا شما نیز از سر و صدای چرخهای آن ناراحت نیستید؟
نظرات
250