قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

آنتونی رابینز
زمانی که از استانداردها و قوانین بنیادی و باید و نبایدها و قوانین همیشه باید و... هرگز نباید... دیگران آگاهی یابید، روابط‌ تان با آنها ساده‌تر می‌شود.
نظرات
250