قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

آرتور شوپنهاور
ثروتمندان به این دلیل که از دولت و فرصتی که می تواند ارزشمندترین همه ارزشها را نصیبشان سازد استفاده نمی برند سزاوار سرزنش اند.
نظرات
250