قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

گوته
پنج چيز است كه پنج چيز از آن نزايد: دلي كه خانه ي غرور است كانون محبت نشود. ياران دوران فرومايگی، نكوخویی ندانند و تنگ نظران ره به بزرگی نبرند. حسودان بر جمال و كمال جز به چشم كين ننگرند و دروغگويان از كسی وفا و اعتماد نبينند.
نظرات
250