قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

اشو
با رشد يقين و اطمينان، شادمانی رشد می‌يابد و با رشد شک و ترديد، تنش، بی‌قراری و بدبختی. شک و ترديد در نهايت به رنج و عذاب و نگرانی می‌انجامد.
نظرات
250