قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

ژان دارک
ای عزیزترین ای خداوند! به احترام عشق مقدست! به تو التماس می‌کنم اگر مرا دوست داری به من بیاموز که چگونه به این مردان کلیسا پاسخ دهم.
نظرات
250