قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

فردریش نیچه
یک فرد رمانتیک، هنرمندی است که ناخشنودی والای او نسبت به خودش، وی را آفرینش گر می سازد؛ کسی که از خودش و جهانش به دور می نگرد؛ به پشت سر می نگرد.
نظرات
250